All Puzzles

Who's Left-Handed?

Look at each person in the picture carefully and tell who's using his left hand?

editor Editor

0min 48s read

Ang Mahiwagang Lampara

Ito ay palaisipan na naglalahad o nagpapakita ng payak na katalinuhang pang arithmetika, panlohika o dili kaya'y pangsentido common.

editor Editor

0min 57s read